Ny myndighet stärker statens grepp om skolan i ny rapport

Igår presenterades skolkommissionens slutbetänkande. Skolkommittén tillsattes 2015 och hade i uppdrag att föreslå hur skolans resultat ska bli bättre, hur undervisningens kvalitet ska höjas och hur skolan ska bli likvärdig i hela Sverige. I två år har forskare, lärare, elev, skolledare, politiker, arbetsgivare och fackliga representanter stött och blött alla tänkbara och möjliga problemställningar. Igår kom rapporten. Visst är det spännande?

Rapporten är en diger lunta på nära 500 sidor och det är inget som man tuggar i sig till frukost utan vidare.  Jag har läst igenom sammanfattningen och det räcker långt. Kommittén föreslår ett helt paket av olika åtgärder, men om man ska lyfta fram ett par övergripande faktorer så är det dessa:

  • Ökat statligt åtagande
  • Stärkt lärarkompetens

De senaste tio till femton åren har jag upprepat med en dåres envishet att skolan bör förstatligas. Eller åtminstone att staten bör ta ett större ansvar än idag. De försök som gjorts att öronmärka pengar till lärarlöner, mindre klasser med mera, har visat sig vara helt otillräckliga. Kommunerna har ändå gjort mer eller mindre som man velat. Nu föreslår skolkommissionen att en ny skolmyndighet ska bildas. Myndigheten ska “… ge riktat stöd till skolor med stora utmaningar och främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolor, skolhuvudmän och lärosäten.” Den nya myndigheten ska också få en kontrollfunktion så att nationella bestämmelser efterlevs. Det ska inte vara någon skillnad i kvalitet på utbildning och lärare oavsett om du går i skola i Stockholm eller i Storuman.

I kommitténs rapport öppnar man för att staten på sikt helt tar tillbaka huvudmannaskapet från kommunerna.

När det gäller lärarna så föreslår kommittén en rad åtgärder: lärarutbildningen ska få mer resurser räknat i kronor per student. Praktiken ska ges ökad vikt och unga lärarstudenter ska få handledning av äldre, erfarna och skickliga lärare i konsten att undervisa. För att bara nämna några av förslagen i rapporten.

Visst låter det fantastiskt? Nu återstår det att se hur politikerna tar hand om det här gedigna arbete som Skolkommittén presenterat.